Ordningsregler och stadgar

Stadgar för Ängelholms Föreningshamn Ekonomisk Förening.

Gällande från och med 2015-03-31.

 • 1
  Föreningens firma är Ängelholms Föreningshamn Ekonomisk Förening.
 • 2
  Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den styrelsen utser, två i förening.
 • 3
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, förvalta och utveckla en småbåtshamn i vilken båtplatser upplåts till medlemmarna, samt att hyra ut båtplatser.
 • 4
  Styrelsen har sitt säte i Ängelholm, Skåne län.
 • 5
  Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter, samt tre (3) suppleanter.
 • 6
  Revisorerna skall vara två till antalet varav en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav en auktoriserad. Revisorerna väljs av föreningsstämman för en period av ett år i taget.
 • 7
  Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av två år i taget. Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valåret.
  Mandattiden för styrelsen skall bestämmas så att årligen utlöper halva antalet av styrelsen och suppleanterna.
 • 8
  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
 • 9

  Som medlem i föreningen kan antas fysisk eller juridisk person, som kan erbjudas båtplats. Fysisk person får inneha högst 2 båtplatser, juridisk person får inneha 5 båtplatser

 • Varje medlem, fysisk eller juridisk, har en röst oavsett antal båtplatser.

 • 10 Fler medlemmar kan inte antas än som motsvarar det antal båtplatser, som senaste föreningsstämma har beslutat om skall vara medlemsbåtplatser i hamnen. Övriga båtplatser i hamnen är avsedda för uthyrning.

 • 11
  Insatsens belopp per breddmeter bryggplats, bestäms årligen av årsstämman, beloppet får ej överstiga 0,4 gånger gällande prisbasbelopp. Utöver insatsen skall varje medlem erlägga en årlig avgift som beslutas av styrelsen och i efterhand godkänns av årsstämman. Avgiften per breddmeter bryggplats får ej överstiga 0,007 gånger gällande prisbasbelopp.
  Föreningsstämman får besluta att extra avgift skall tagas ut av medlemmarna om så skulle erfordras.
 • 12
  Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, överföras i ny räkning.
 • 13
  Som medlem antas endast den som godkänns av Ängelholms Föreningshamns styrelse.
 • 14
  Den som erbjudits medlemskap skall utan skäligt dröjsmål skriftligen acceptera erbjudandet och betala föreningsavgift samt erforderlig insats kontant.
  Försummas detta får medlemskap istället erbjudas annan.
 • 15

  Medlem äger rätt att disponera båtplats enligt utfärdat båtplats bevis. Om skäl föreligger att förändra båtplats storlekar eller annan likvärdig åtgärd kan styrelsen besluta om byte till annan likvärdig plats. Är båtplats innehavaren vid byte oense med styrelsen hänskjutes tvisten till föreningsstämmans beslut. Båtplats får uthyras/disponeras i andra hand av medlem i föreningen efter tillstånd av hamnkontoret.

 • 16 Den som önskar byta båtplats äger företräde till den önskade båtplats storleken framför den som söker nytt medlemskap i föreningen. Om flera medlemmar önskar byta båtplats, äger den företräde som först anmälde att han ville byta båtplats. Sådan anmälan skall göras till hamnmästaren, som har att föra bok över inkomna anmälningar.

 • 17 a

  Vid utträde ur föreningen får medlem genom försäljning, arv, testamente eller bodelning fritt överlåta andelen till annan person som uppfyller § 13. Det föreligger i inget fall skyldighet för föreningen att inlösa utträdande medlems andel. Vid utträde gäller vad som står stadgat i lagen om ekonomiska föreningar.

 • 17 b 
  Om efter utträde ur föreningen inga av de alternativ som föreskrivs i § 17 a beträffande övergång eller inlösen av insats kan tillämpas, kan medlem vid den prövning enligt lagen om ekonomiska föreningar, som det i varje särskilt fall åligger styrelsen att göra vara skyldig att kvarstå med sin insats intill dess ny medlem inträder i föreningen och övertager sagda insats.
 • 17 c
  Om utträdd medlem vid den prövning som styrelsen gjort enligt § 17 b kvarstår med sin insats, har han i fortsättningen – eftersom han ej betalar fastställda avgifter – ingen rätt att disponera den lediga båtplatsen, utan denna rätt tillkommer föreningen.
 • 18
  Om någon efter förvärv, enligt § 17 a, av medlems insats antages till medlem i dennes ställe, upphör överlåtarens medlemskap och ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, endast om skuld ej föreligger.
 • 19
  Uppsägning för utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.
  Uppsägningen skall vara egenhändigt underskriven och dagtecknad samt försedd med vittnes underskrift.
 • 20
  Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen under mars månad skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justeringsmän
 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställelse av röstlängd
 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om fastställande av balansräkning
 10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Beslut om insatsens högsta belopp per breddmeter bryggplats och godkännande av årsavgifter och budget
 13. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Inkomna ärenden
 19. Övriga ärenden från styrelsen

Vid föreningsstämma får andra ärenden inte upptagas till beslut än dem som angivits i kallelsen.

 • 21
  Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse som sändes per post.
  Kallelse skall ske senast två veckor och tidigast 4 veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
 • 22
  Andra meddelanden för medlemmarnas kännedom, utöver vad som stadgas i § 21, anslås på hamnkontorets informationstavla och hemsidan.
 • 23
  Ärenden som medlem önskar få behandlade vid föreningsstämman skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.
 • 24
  En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.
  Som ombud vid föreningsstämma gäller att endast medlemmens make/maka, sambo eller annan medlem får vara ombud. Är medlemmen juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem.
  Ombud får endast rösta med 1 fullmakt.
 • 25
  Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen om det för behandling av ett ärende påfordras av minst 5 % av föreningens medlemmar.
 • 26
  Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna först utfå dagsvärdet av erlagd insats, beräknat enligt § 11 och att återstoden fördelas dem emellan på samma sätt.
 • 27
  Medlem som inte iakttar sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller skadar dess intressen, må av föreningsstämman uteslutas ur föreningen. Den uteslutne medlemmen har dock rätt att få ärendet prövat av nästkommande föreningsstämma. Utesluten medlem äger endast återfå inbetald insats i den mån ny medlem inträder i föreningen på samma villkor som avgående medlem.
 • 28
  Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, eller medlem å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.
 • 29
  I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar stadgar.
 • ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER Antagna vid Föreningsstämman 1997-11-26 att gälla fr o m 1998. Båtplats i vattnet vid brygga eller kaj upplåtes säsongvis 1 april – 15 november, dock är hamnens servicefunktioner ex. vatten ej tillgängliga efter 31 oktober.
 • Båtplats på land för vinterförvaring upplåtes 1 september – 31 maj. Båtplats på land för sommarförvaring upplåtes 1 juni – 31 augusti.
 • Samtliga avgifter fastställes enligt ÄF :s stadgar.
 • Inom båthamnen får förtöjning endast ske på plats, som upplåtits till båtägaren enligt detta avtal.
 • Tillfällig förtöjning får ske vid utrustnings kajen vid i och urlastning och i samband med kortare reparationer. För all annan förtöjning erfordras tillstånd från personal på hamnkontoret.
 • Obehörigt utnyttjande av utrustnings kajen debiteras enligt gällande prislista för gäst båtar. Båt får vinter- eller sommar uppläggas endast på därför avsedda områden på land. Sådana uppläggningsplatser anvisas av ÄF.
 • Oavsett årstid får uppställning av båt på ÄF :s markområde endast ske efter tillstånd av personal på hamnkontoret. Båt liften är tillgänglig när hamnen är öppen (I april – 15 november).
 • I undantagsfall kan snö och is samt nödvändiga reparationer begränsa tillgängligheten. Korrekt utmärkta master och riggar får förvaras på anvisad plats.
 • För förvaring på annan plats fordras särskilt tillstånd, som lämnas av personal på hamnkontoret. Upplagd båt, mast och rigg skall avlägsnas från vinter uppläggningsplatsen senast den 31 maj (gäller block 1 – 13 samt 21). Om båt eller utrustning ligger kvar efter detta datum utan att särskild överenskommelse träffats äger ÄF rätt att på lämpligt sätt och på båtägarens risk och bekostnad forsla bort båten eller utrustningen.
 • Vinter uppläggning vid brygga kan medges efter särskild överenskommelse med ÄF. Båtägare skall ha giltig ansvarsförsäkring för båten både när den ligger i vattnet och på land. Allt fiske från bryggor och kaj är förbjudet.
 • Det åligger båtägaren:
 • 1. Förtöjning av båt skall ske med ändamålsenligt förtöjnings gods på ett betryggande sätt. 2. Fast förtöjnings gods skall inte läggas på bryggan så att risk för olycksfall kan uppstå. Ingen del av båten får sticka utanför stolparna eller in över bryggan. Ägare till båt med mast skall tillse att riggen är ”tyst”.
 • 3. Båtägaren är skyldig att gå vakt enligt beslut från årsstämman.
 • 4. Vid lån av utrustning tillhörig ÄF skall denna återställas på anvisad plats.
 • 5. Vid all trafikering inom hamnområdet skall varsamhet iakttagas samt farten nedbringas så att skada inte sker på förtöjda båtar.
 • Högsta fart inom hamnområdet är 3 knop.
 • 6. Skador på bryggor eller andra anordningar skall omedelbart anmälas på hamnkontoret. 7. All ändring av adress, telefonnummer eller dylikt skall omedelbart anmälas till hamnkontoret.
 • 8. Om båten skulle sjunka eller bli liggande i marvatten skall båtägaren genast vidta åtgärder för att ta upp båten eller länsa densamma. Sker inte detta kan ÄF utan båtägarens hörande och på dennes risk låta ta upp, länspumpa eller bogsera båten till plats där den kan återfås mot erläggande av betalning for ÄF :s kostnader.
 • 9. Båtägaren skall iaktta snygghet och ordning inom småbåtshamnen.
 • 10. Båtägaren skall vid vinterförvaring rätta sig efter anvisningar angående båtens uppallning och täckning som lämnas av ÄF. Uppallning skall utföras så att andra båtar inte kan skadas. Ej heller får bristfälligt material användas.
 • 11. På väl synlig plats på vaggor, kärror, bockar och annat pallnings material skall uppgift om båtägarens platsnummer vid kaj eller brygga anbringas. Materiel, som inte är försett med detta nummer kommer att transporteras bort.
 • 12. Omedelbart efter sjösättning skall uppläggningsplatsen rengöras och uppläggnings material föras bort till anvisad plats.
 • 13. Vid längre frånvaro än 4 dagar skall markerings skylten skiftas till grön och hamnkontoret bör meddelas om förväntad återkomst.
 • Det är förbjudet för båtägare att:
 • 1. Vidta åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplats.
 • 2. Förvara brandfarliga vätskor, färger och dylikt på bryggor etc.
 • 3. Lägga upp båtar eller annat material på bryggor eller kaj.
 • 4. Genom påbyggnad utan ÄF :s medgivande förändra hamnens bryggor, kajer eller hamnområdet.
 • 5. Lagra upp annat material på uppläggningsplatsen eller i slutna utrymmen än för vilka utrymmena är avsedda.
 • 6. Utföra arbeten som kan innebära risk för brand ( ”heta arbeten”) inom hamnen utan ÄF :s medgivande Ansvar Bryter båtägaren mot några av dessa föreskrifter är ÄF berättigad att på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder, som påkallas på grund av det inträffade.
 • Bestämmelser för användning av eluttag i hamnen.
 • 1. Eluttag får användas för tillfälliga arbeten och batteri laddning på båtar inom hamnområdet. Uttas el till värmeelement eller annan större förbrukare skall särskild överenskommelse träffas med ÄF.
 • 2. Elledningar får inte läggas ut som fast förlagda ledningar.
 • 3. Anslutningskabel skall vara godkänd för utomhusbruk.
 • 4. Anslutningskabeln skall utgöra en hel längd från uttaget till båten då det inte är tillåtet att skarva anslutningskablar på bryggan.
 • 5. Elkabel får inte vara ansluten till eluttag då ström inte tas ut. Är elkabel ansluten mer än två dygn skall hamnkontoret meddelas. Om detta inte sker kopplas kabeln ur av hamnkontorets personal.
 • 6. Elanläggning, som ansluts till eluttagen skall uppfylla gällande föreskrifter for elektriska starkströms anläggningar och för arbete gäller Elinstallatörs förordningen.

Båtägaren är skyldig att ha sin båt försäkrad året runt när den förvaras i hamnen. Båtägaren är skyldig att lämna in korrekta försäkringsuppgifter till hamnkontoret.

Miljöregler för Ängelholms Föreningshamn gällande för båtlyft och annan hantering av båtar och utrustning på Förenings hamnens område.

Föreningshamnen är verksamhetsutövare och därmed ansvarig för gällande miljölagar och regler följs på området.

Föreningshamnens anställda representerar denna och fattar beslut i miljöärenden i frånvaro av ordförande och/eller miljö ombud. Båtägare eller personer som agerar på uppdrag av dessa måste följa beslut som tas av Föreningshamnens representanter.

Ägare av båt och annan utrustning som kan medföra miljöpåverkan eller ägarens representant som på dennes uppdrag hanterar båt eller utrustning ansvarar för att inga utsläpp av miljöfarliga ämnen sker till vatten eller mark inom området.

Detta betyder att:

a) Olja och annat miljöfarligt som kan komma ut i vattnet vid hantering skall sugas bort från båten i förväg och hanteras på ett säkert sätt enligt våra instruktioner för sophantering.

b) Om olja kan rinna ut från en båt som hanteras på land

Mast container